Convocatòria assemblea extraordinària 20/1/2018

Convocatòria assemblea extraordinària 20/1/2018
2 enero, 2018 Toni Signes Lapeña

Benvolguts/udes socis/es,

Vos convoquem a l’Assemblea general extraordinària per al pròxim 20 de gener de 2018 en el Centre del Carme Cultura Contemporània (C/ Museu, 2, 46003 València).

Serà en primera convocatòria a les 11,30 h, i en segona convocatòria a les 12 h. Amb el següent ordre del dia:

1. Ratificació de l’ordre del dia de la mateixa Assemblea.

2. Lectura de l’acta de l’Assemblea General extraordinària de novembre de 2017 i votació per a la seua aprovació.

3. Votació de les candidatures presentades per a formar nova Junta.

4. Propostes, torn obert de paraules.

Pel que es convoca Assemblea amb 15 dies respecte a la data de celebració.

Per açò avui 02/01/2018 s’obri el termini per a enviar les vostres candidatures individuals o a manera de llistes tancades, en les quals s’ha d’especificar qui és el candidat/a a president/a i cobrir tots els llocs dels òrgans de representació que exigeixen els estatuts. Aquestes candidatures, encara que es poden fer públiques el mateix dia durant l’assemblea, també poden efectuar-se per escrit al correu de Secretaria de l’associació: info@avvac.net i facilitar-nos així el traball de preparació de l’assemblea. Contactarem amb totes les persones interessades a formar part d’una nova junta d’AVVAC que escriguen a info@avvac.net per a compartir el funcionament i dinàmiques de l’associació. Tot açò sota la intenció de conformar una candidatura que haurà de ser ratificada pels socis en la mateixa assemblea del dia 20 de gener. En el cas que es presente més d’una candidatura es decidirà per la llista més votada entre les persones assemblades.

Ser part de la junta directiva d’AVVAC és un compromís personal per la millora del sector, però també és una experiència d’aprenentatge molt gratificant que esperem poder compartir amb un nou grup de treball. Pel que us animem a intervenir d’una forma activa i dinàmica, perquè AVVAC som tots. Es poden consultar els nostres estatuts en www.avvac.net/estatutos/ , dels quals destaquem els objectius:

A) Reunir dins d’una forma jurídica comuna al col·lectiu d’artistes visuals amb l’objectiu que mitjançant aquesta Associació siguen representats enfront de qualsevol institució, pública o privada, i especialment davant les Administracions de l’Estat, Comunitat Autònoma, Diputacions i Ajuntaments, amb l’objecte de defensar els interessos comuns a tots ells.

B) La promoció de l’Art Contemporani.

C) La col·laboració amb altres Associacions i professionals dels àmbits de l’Art i la Cultura.

D) La representació, la defensa i la promoció dels interessos econòmics, socials, professionals i culturals dels artistes visuals.

Així mateix us recordem:

Que d’acord al reglament intern, com a socis/as teniu dret a proposar la inclusió de nous temes o modificacions en l’ordre del dia, sempre que es faça la proposta amb deu dies d’antelació a la data prevista per a l’Assemblea General i incloga la signatura de cinc associats. Si açò no fóra possible, les propostes individuals seran ateses en el punt “Propostes i torn obert de paraules”.

Que tots els membres quedaran compromesos amb els acords de l’Assemblea General, que és l’òrgan suprem de govern de l’Associació, fins i tot els absents, els dissidents i els que encara estant presents s’hagen abstingut de votar. Adjuntem el document de delegació de vot, perquè en el cas que no pogueres assistir tingues la possibilitat d’exercir el vot autoritzant a un altre soci/a (aquest document haurà d’estar signat per tots dos; tant delegant com a delegat).

Descarrega document de delegació de vot.

Si tens qualsevol dubte, contacta amb info@avvac.net

AVVAC s’ha plantejat des de la seua fundació com un projecte democràtic, obert, plural i participatiu; la qual cosa serà impossible sense la implicació de les sòcies i socis i la renovació periòdica dels seus òrgans de gestió i decisió. Estem convençuts que l’enfortiment de l’associació ha de fundar-se en la participació del nombre més gran de sòcies i socis possible.

T’esperem.

Atentament,
Gestora AVVAC
Joaquín Artime, Cristina Santos i Toni Signes
___

(CAST)
CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA ENERO 2018
Estimados/as socios/as,

Os convocamos a la ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA para el próximo 20 de enero de 2018 en el Centre del Carme Cultura Contemporània (C/ Museu, 2, 46003 València).

Será en primera convocatoria a las 11,30 h, y en segunda convocatoria a las 12 h. Con el siguiente orden del día:

1. Ratificación del orden del día de la propia Asamblea.

2. Lectura del acta de la Asamblea General extraordinaria de noviembre de 2017 y votación para su aprobación.

3. Votación de las candidaturas presentadas para formar nueva Junta.

4. Propuestas, ruegos y preguntas.

Por lo que se convoca Asamblea con 15 días respecto a la fecha de celebración. Por eso hoy 02/01/2018 se abre el plazo para mandar vuestras candidaturas individuales o a modo de listas cerradas, en las cuales se debe especificar quién es el candidato/a a presidente/a y cubrir todos los puestos de los órganos de representación que exigen los estatutos. Dichas candidaturas, aunque pueden hacerse públicas el mismo día y durante la asamblea, también pueden efectuarse por escrito al correo de Secretaría de la asociación: info@avvac.net para facilitarnos así el trabajo de preparación de la asamblea. Contactaremos con todas las personas interesadas en formar parte de una nueva junta de AVVAC que escriban al correo: info@avvac.net para compartir el funcionamiento y dinámicas de la asociación. Todo ello bajo la intención de conformar una candidatura que deberá ser ratificada por los socios en la propia asamblea del día 20 de enero. En el caso que se presente más de una candidatura se decidirá por la lista más votada entre las personas asistentes a la asamblea.

Ser parte de la junta directiva de AVVAC es un compromiso personal por la mejora del sector, pero también es una experiencia de aprendizaje muy gratificante que esperamos poder compartir con un nuevo grupo de trabajo. Por lo que os animamos a intervenir de una forma activa y dinámica, porque AVVAC somos todos. Se pueden consultar nuestros estatutos en www.avvac.net/estatutos/, de los cuales destacamos los objetivos:

A) Reunir dentro de una forma jurídica común al colectivo de artistas visuales con el objetivo de que mediante esta Asociación sean representados frente a cualquier institución, pública o privada, y en especial ante las Administraciones del Estado, Comunidad Autónoma, Diputaciones y Ayuntamientos, con el objeto de defender los intereses comunes a todos ellos.

B) La promoción del Arte Contemporáneo.

C) La colaboración con otras Asociaciones y profesionales de los ámbitos del Arte y la Cultura.

D) La representación, la defensa y la promoción de los intereses económicos, sociales, profesionales y culturales de los artistas visuales.

Así mismo os recordamos:

Que de acuerdo al reglamento interno, como socios/as tenéis derecho a proponer la inclusión de nuevos temas o modificaciones en el orden del día, siempre que se haga la propuesta con diez días de antelación a la fecha prevista para la Asamblea General e incluya la firma de cinco asociados. Si esto no fuera posible las propuestas individuales serán atendidas en el punto “Propuestas, ruegos y preguntas”.

Que todos los miembros quedarán comprometidos con los acuerdos de la Asamblea General, que es el órgano supremo de gobierno de la Asociación, incluso los ausentes, los disidentes y los que aún estando presentes se hayan abstenido de votar. Adjuntamos el documento de delegación de voto, para que en el caso de que no pudieras asistir tengas la posibilidad de ejercer el voto autorizando a otra socio/a (este documento deberá estar firmado por ambos; tanto delegante como delegado).

Descarga documento de delegación de voto.

Si tienes cualquier duda contacta con info@avvac.net

AVVAC se ha planteado desde su fundación como un proyecto democrático, abierto, plural y participativo; lo cual será imposible sin la implicación de las socias y socios y la renovación periódica de sus órganos de gestión y decisión. Estamos convencidos de que el fortalecimiento de la asociación debe fundarse en la participación del mayor número de socias y socios posible.

Te esperamos.

Atentamente,

Gestora AVVAC
Joaquín Artime, Cristina Santos i Toni Signes

Compartir
FacebookTwitter

AVVAC - Artistes Visuals de València, Alacant i Castelló