Convocatòria assemblea extraordinària 3/3/2018

Convocatòria assemblea extraordinària 3/3/2018
16 febrero, 2018 Toni Signes Lapeña

(CAT)
CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA MARÇ 2018

Benvolguts/udes socis/es,

Vos convoquem a l’Assemblea general extraordinària per al pròxim 3 de març de 2018 en el Centre del Carme Cultura Contemporània (C/ Museu, 2, 46003 València).
Serà en primera convocatòria a les 12 h, i en segona convocatòria a les 12:30 h. Amb el següent ordre del dia:

1. Ratificació de l’ordre del dia de la mateixa Assemblea.
2. Lectura de l’acta de l’Assemblea General extraordinària de gener de 2018 i votació per a la seua aprovació.
3. Formació de nova Junta o votació de liquidadors per a l’inici del procés de dissolució de l’associació.
4. Propostes, torn obert de paraules.

Pel que es convoca Assemblea amb 15 dies respecte a la data de celebració.

Per açò avui 16/02/2018 s’obri el termini per a enviar les vostres candidatures individuals o a manera de llistes tancades, en les quals s’ha d’especificar qui és el candidat/a a president/a i cobrir tots els llocs dels òrgans de representació que exigeixen els estatuts. Aquestes candidatures, encara que es poden fer públiques el mateix dia durant l’assemblea, també poden efectuar-se per escrit al correu de Secretaria de l’associació: info@avvac.net i facilitar-nos així el treball de preparació de l’assemblea.

Recordem que, tal com ja es va aprovar en assemblea el 2016, una de les principals tasques de la nova Junta seria la contractació d’una secretaria tècnica externa encarregada de les tasques administratives de l’associació, fet que descarregaria del major pes de treball a la direcció de la Junta.

Contactarem amb totes les persones interessades a formar part d’una nova junta d’AVVAC que escriguen a info@avvac.net per a compartir el funcionament i dinàmiques de l’associació. Tot açò sota la intenció de conformar una candidatura que haurà de ser ratificada pels socis en la mateixa assemblea del dia 3 de març. En el cas que es presente més d’una candidatura es decidirà per la llista més votada entre les persones assistents i representades.

Ser part de la junta directiva d’AVVAC és un compromís personal per la millora del sector, però també és una experiència d’aprenentatge molt gratificant que esperem poder compartir amb un nou grup de treball. Pel que us animem a intervenir d’una forma activa i dinàmica, perquè AVVAC som tots. Es poden consultar els nostres estatuts en www.avvac.net/estatutos/, dels quals destaquem els objectius:

A) Reunir dins d’una forma jurídica comuna al col·lectiu d’artistes visuals amb l’objectiu que mitjançant aquesta Associació siguen representats enfront de qualsevol institució, pública o privada, i especialment davant les Administracions de l’Estat, Comunitat Autònoma, Diputacions i Ajuntaments, amb l’objecte de defensar els interessos comuns a tots ells.

B) La promoció de l’Art Contemporani.

C) La col·laboració amb altres Associacions i professionals dels àmbits de l’Art i la Cultura.

D) La representació, la defensa i la promoció dels interessos econòmics, socials, professionals i culturals dels artistes visuals.

Així mateix us recordem:

Que d’acord al reglament intern, com a socis/as teniu dret a proposar la inclusió de nous temes o modificacions en l’ordre del dia, sempre que es faça la proposta amb deu dies d’antelació a la data prevista per a l’Assemblea General i incloga la signatura de cinc associats. Si açò no fóra possible, les propostes individuals seran ateses en el punt “Propostes i torn obert de paraules”.

Que tots els membres quedaran compromesos amb els acords de l’Assemblea General, que és l’òrgan suprem de govern de l’Associació, fins i tot els absents, els dissidents i els que encara estant presents s’hagen abstingut de votar.

Adjuntem el document de delegació de vot, perquè en el cas que no pogueres assistir tingues la possibilitat d’exercir el vot autoritzant a un altre soci/a (aquest document haurà d’estar signat per tots dos; tant delegant com a delegat).

Descarrega document de delegació de vot: drive.google.com/drive/u/0/folders/1DZBQQA2_0tn4-AMCKFKD1Rw8VbOyv40w

Si tens qualsevol dubte, contacta amb info@avvac.net

AVVAC s’ha plantejat des de la seua fundació com un projecte democràtic, obert, plural i participatiu; la qual cosa serà impossible sense la implicació de les sòcies i socis i la renovació periòdica dels seus òrgans de gestió i decisió. Estem convençuts que l’enfortiment de l’associació ha de fundar-se en la participació del nombre més gran de sòcies i socis possible.

T’esperem.

Atentament,
Gestora AVVAC

__ __

(CAST)
CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA MARZO 2018

 

Queridos/as socios/as,

Os convocamos a la Asamblea general extraordinaria para el próximo 3 de marzo de 2018 en el Centro de Carme Cultura Contemporánea (C/ Museo, 2, 46003 Valencia).
Será en primera convocatoria a las 12 h, y en segunda convocatoria a las 12:30 h. Con el siguiente orden del día:

1. Ratificación de la orden del día de la misma Asamblea.
2. Lectura del acta de la Asamblea General extraordinaria de enero de 2018 y votación para su aprobación.
3. Formación de nueva Junta o votación de liquidadores para el inicio del proceso de disolución de la asociación.
4. Propuestas, turno abierto de palabras.

Por el que se convoca Asamblea con 15 días respecto a la fecha de celebración.

Por eso hoy 16/02/2018 se abre el plazo para enviar vuestras candidaturas individuales o a manera de listas cerradas, en las cuales se tiene que especificar quién es el candidato/a a presidente/a y cubrir todos los lugares de los órganos de representación que exigen los estatutos. Estas candidaturas, aunque se pueden hacer públicas el mismo día durante la asamblea, también pueden efectuarse por escrito al correo de Secretaría de la asociación: info@avvac.net y facilitarnos así el trabajo de preparación de la asamblea.

Recordamos que, tal como ya se aprobó en asamblea el 2016, una de las principales tareas de la nueva Junta sería la contratación de una secretaría técnica externa encargada de las tareas administrativas de la asociación, hecho que descargaría del mayor peso de trabajo a la dirección de la Junta.

Contactaremos con todas las personas interesadas a formar parte de una nueva junta de AVVAC que escriban a info@avvac.net para compartir el funcionamiento y dinámicas de la asociación. Todo esto bajo la intención de conformar una candidatura que tendrá que ser ratificada por los socios en la misma asamblea del día 3 de marzo. En el supuesto de que se presente más de una candidatura se decidirá por la lista más votada entre las personas asistentes y representadas.

Ser parte de la junta directiva de AVVAC es un compromiso personal por la mejora del sector, pero también es una experiencia de aprendizaje muy gratificante que esperamos poder compartir con un nuevo grupo de trabajo. Por eso, os animamos a intervenir de una forma activa y dinámica. AVVAC somos todos.

Se pueden consultar nuestros estatutos en www.avvac.net/estatutos/, de los cuales destacamos los objetivos:

A) Reunir dentro de una forma jurídica común al colectivo de artistas visuales con el objetivo de, mediante esta Asociación, ser representados frente a cualquier institución, pública o privada, y especialmente ante las Administraciones del Estado, la Comunidad Autónoma, las Diputaciones y los Ayuntamientos, con el objeto de defender los intereses comunes a todos ellos.

B) La promoción del Arte Contemporáneo.

C) La colaboración con otras Asociaciones y profesionales de los ámbitos del Arte y la Cultura.

D) La representación, la defensa y la promoción de los intereses económicos, sociales, profesionales y culturales de los artistas visuales.

 

Así mismo os recordamos:

Que, según el reglamento interno, como socios/as tenéis derecho a proponer la inclusión de nuevos temas o modificaciones en el orden del día, siempre que se haga la propuesta con diez días de antelación a la fecha prevista para la Asamblea General e incluya la firma de cinco asociados. Si esto no fuera posible, las propuestas individuales serán atendidas en el punto “Propuestas y turno abierto de palabras”.

Que todos los miembros quedarán comprometidos con los acuerdos de la Asamblea General, que es el órgano supremo de gobierno de la Asociación, incluso los ausentes, los disidentes y los que aun estando presentes se hayan abstenido de votar.

Adjuntamos el documento de delegación de voto, para que en el supuesto de que no poder asistir se tenga la posibilidad de ejercer el voto autorizando a otro socio/a (este documento tendrá que estar firmado por los dos; tanto delegando como delegado).

Descarga del documento de delegación de voto: drive.google.com/drive/u/0/folders/1dzbqqa2_0tn4-amckfkd1rw8vboyv40w

 

Ante cualquier duda, info@avvac.net

AVVAC se ha planteado desde su fundación como un proyecto democrático, abierto, plural y participativo; lo cual será imposible sin la implicación de las socias y socios y la renovación periódica de sus órganos de gestión y decisión. Estamos convencidos de que el fortalecimiento de la asociación tiene que fundarse en la participación del número más grande de socias y socios posible.

Te esperamos.

Atentamente,
Gestora AVVAC

Compartir
FacebookTwitter

AVVAC - Artistes Visuals de València, Alacant i Castelló