31 octubre, 2017 Maria Reme Silvestre

(CAT)

CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA NOVEMBRE 2017

 

 

Benvolguts/udes socis/es,

En primer lloc us agraïm el vostre recolzament, amb el qual feu possible que aquesta associació puga seguir promocionant i defensant els interessos d’aquest sector en l’entramat cultural contemporani. Com a President de l’Associació, després de la obstaculització permanent en les decisions i resolucions que per dret estatutari recauen en la junta per a la gestió i coordinació de l’associació, així com per l’incompliment de les resolucions preses per la mateixa junta en les reunions de junta directiva, convoque Assemblea General Extraordinària. La qual se celebrarà el pròxim 14 de novembre de 2017 en el Centre del Carme Cultura Contemporània (C/ Museu, 2, 46003 València).

Serà en primera convocatòria a les 16,30 h, i en segona convocatòria a les 17 h. Amb el següent ordre del dia:

1. Ratificació de l’ordre del dia de la mateixa Assemblea.

2. Lectura de l’acta de l’Assemblea General Ordinària de febrer de 2017 i votació per a la

seua aprovació.

3. Votació de les candidatures presentades per a formar nova Junta.

4. Propostes, torn obert de paraules.

Pel que es convoca Assemblea amb 30 dies respecte a la data de celebració.

Per açò avui 13/10/2017 s’obri el termini per a manar les vostres candidatures individuals o a manera de llistes tancades, les quals han d’especificar qui és el candidat/a a president/a i cobrir tots els llocs dels òrgans de representació que exigeixen els estatuts. Aquestes candidatures hauran d’efectuar-se per escrit al correu de Secretaria de l’associació: info@avvac.net.

Els/les interessats/ades a formar part d’una nova junta d’AVVAC poden escriure al correu: info@avvac.net. Contactarem amb totes les sol·licituds per a compartir el funcionament i dinàmiques de l’associació. Tot açò sota la intenció de conformar una candidatura que haurà de ser ratificada pels socis en la mateixa assemblea del dia 14 de novembre. En el cas que es presentaren més d’una candidatura, aquestes es presentaren a l’assemblea general per a procedir a la seua elecció.

Ser part de la junta directiva d’AVVAC és un compromís personal per la millora del sector, però també és una experiència d’aprenentatge molt gratificant que esperem poder compartir amb un nou grup de treball. Pel que us animem a intervenir d’una forma activa i dinàmica, perquè AVVAC som tots. Es poden consultar els nostres estatuts en www.avvac.net/estatutos/

Aquesta convocatòria té com a objectiu desbloquejar aquestes ingerències i poder engegar un programa que es considere per els/les associats/ades i que mantinga les finalitats fixades en els estatuts de l’associació, a saber:

A) Reunir dins d’una forma jurídica comuna al col·lectiu d’artistes visuals amb l’objectiu que mitjançant aquesta Associació siguen representats enfront de qualsevol institució, pública o privada, i especialment davant les Administracions de l’Estat, Comunitat Autònoma, Diputacions i Ajuntaments, amb l’objecte de defensar els interessos comuns a tots ells.

B) La promoció de l’Art Contemporani.

C) La col·laboració amb altres Associacions i professionals dels àmbits de l’Art i la Cultura.

D) La representació, la defensa i la promoció dels interessos econòmics, socials, professionals i culturals dels artistes visuals.

Així mateix us recordem:

Que d’acord al reglament intern, com a socis/as teniu dret a proposar la inclusió de nous temes o modificacions en l’ordre del dia, sempre que es faça la proposta amb deu dies d’antelació a la data prevista per a l’Assemblea General i incloga la signatura de cinc associats. Si açò no fóra possible, les propostes individuals seran ateses en el punt “Proposades i torn obert de paraules”.

Que tots els membres quedaran compromesos amb els acords de l’Assemblea General, que és l’òrgan suprem de govern de l’Associació, fins i tot els absents, els dissidents i els que encara estant presents s’hagen abstingut de votar. Adjuntem el document de delegació de vot, perquè en el cas que no pogueres assistir tingues la possibilitat d’exercir el vot autoritzant a un altre soci/a (aquest document haurà d’estar signat per tots dos; tant delegant com a delegat).

Descarrega document de delegació de vot: drive.google.com/drive/folders/0Bzf3yUGDag0Uc3psUmlzOFZiTDQ

Si tens qualsevol dubte, contacta amb info@avvac.net

AVVAC s’ha plantejat des de la seua fundació com un projecte democràtic, obert, plural i participatiu; la qual cosa serà impossible sense la implicació de les sòcies i socis i la renovació periòdica dels seus òrgans de gestió i decisió. Estem convençuts que l’enfortiment de l’associació ha de fundar-se en la participació del nombre més gran de sòcies i socis possible.

T’esperem.

Atentament,

 

Rafael Tormo i Cuenca

President AVVAC

___

 

 

(CAST)

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA NOVIEMBRE 2017

 

Estimados/as socios/as,

En primer lugar os agradecemos vuestro respaldo, con el cual hacéis posible que esta asociación pueda seguir promocionando y defendiendo los intereses de este sector en el entramado cultural contemporáneo.

 

Como Presidente de la Asociación, tras la obstaculización permanente en las decisiones y resoluciones que por derecho estatutario recaen en la junta para la gestión y coordinación de la asociación, así como por el incumplimiento de las resoluciones tomadas por la propia junta en las reuniones de junta directiva, convoco Asamblea General Extraordinaria. La cual se celebrará el próximo 14 de noviembre de 2017 en el Centre del Carme Cultura Contemporània (C/ Museo, 2, 46003 València).

 

 Será en primera convocatoria a las 16,30 h, y en segunda convocatoria a las 17 h. Con el siguiente orden del día:

1. Ratificación del orden del día de la propia Asamblea.

2.  Lectura del acta de la Asamblea General Ordinaria de febrero de 2017 y votación

para su aprobación.

3. Votación de las candidaturas presentadas para formar nueva Junta.

4. Propuestas, ruegos y preguntas.

 

Por lo que se convoca Asamblea con 30 días respecto a la fecha de celebración. Por eso hoy 13/10/2017 se abre el plazo para mandar vuestras candidaturas individuales o a modo de listas cerradas, las cuales deben especificar quién es el candidato/a a presidente/a y cubrir todos los puestos de los órganos de representación que exigen los estatutos. Dichas candidaturas deberán efectuarse por escrito al correo de Secretaría de la asociación: info@avvac.net.

 

Los/as interesados/as en formar parte de una nueva junta de AVVAC pueden escribir al correo: info@avvac.net. Contactaremos con todas las solicitudes para compartir el funcionamiento y dinámicas de la asociación. Todo ello bajo la intención de conformar una candidatura que deberá ser ratificada por los socios en la propia asamblea del  día 14 de noviembre. En el caso que se presentaran más de una candidatura, estas se presentaran a la asamblea general para proceder a su elección.

 

Ser parte de la junta directiva de AVVAC es un compromiso personal por la mejora del sector, pero también es una experiencia de aprendizaje muy gratificante que esperamos poder compartir con un nuevo grupo de trabajo. Por lo que os animamos a intervenir de una forma activa y dinámica, porque AVVAC somos todos. Se pueden consultar nuestros estatutos en www.avvac.net/estatutos/

 

Esta convocatoria tiene como objetivo desbloquear estas injerencias y poder poner en marcha un programa que se considere por los/as asociados/as y que mantenga los fines fijados en los estatutos de la asociación, a saber:

 

A) Reunir dentro de una forma jurídica común al colectivo de artistas visuales con el objetivo de que mediante esta Asociación sean representados frente a cualquier institución, pública o privada, y en especial ante las Administraciones del Estado, Comunidad Autónoma, Diputaciones y Ayuntamientos, con el objeto de defender los intereses comunes a todos ellos.

 

B) La promoción del Arte Contemporáneo.

 

C) La colaboración con otras Asociaciones y profesionales de los ámbitos del Arte y la Cultura.

 

D) La representación, la defensa y la promoción de los intereses económicos, sociales, profesionales y culturales de los artistas visuales.

 

Así mismo os recordamos:

Que de acuerdo al reglamento interno, como socios/as tenéis derecho a proponer la inclusión de nuevos temas o modificaciones en el orden del día, siempre que se haga la propuesta con diez días de antelación a la fecha prevista para la Asamblea General e incluya la firma de cinco asociados. Si esto no fuera posible las propuestas individuales serán atendidas en el punto “Propuestas ruegos y preguntas”.

 

Que todos los miembros quedarán comprometidos con los acuerdos de la Asamblea General, que es el órgano supremo de gobierno de la Asociación, incluso los ausentes, los disidentes y los que aún estando presentes se hayan abstenido de votar. Adjuntamos el documento de delegación de voto, para que en el caso de que no pudieras asistir tengas la posibilidad de ejercer el voto autorizando a otra socio/a (este documento deberá estar firmado por ambos; tanto delegante como delegado).

Descarga documento de delegación de voto:

drive.google.com/drive/folders/0Bzf3yUGDag0Uc3psUmlzOFZiTDQ

 

Si tienes cualquier duda contacta con info@avvac.net

 

AVVAC se ha planteado desde su fundación como un proyecto democrático, abierto, plural y participativo; lo cual será imposible sin la implicación de las socias y socios y la renovación periódica de sus órganos de gestión y decisión. Estamos convencidos de que el fortalecimiento de la asociación debe fundarse en la participación del mayor número de socias y socios posible.

 

Te esperamos.

 

Atentamente,

 

Rafael Tormo i Cuenca

Presidente AVVAC

Compartir
FacebookTwitter

AVVAC - Artistes Visuals de València, Alacant i Castelló