Carta al Ayuntamiento de Dénia

Carta al Ayuntamiento de Dénia
22 julio, 2017 avvac

Àrea Sociocultural de l’Ajuntament de Dénia
Plaça Jaume I, s/n
03700 Dènia, Alacant

                                                                                                                                                                   Alacant, 8 de juny de 2017

A l’atenció de l’Àrea Sociocultural de l’Ajuntament de Dénia,

Des de l’associació d’Artistes Visuals de València, Alacant i Castelló (AVVAC), us escrivim per a manifestar-vos el nostre desacord respecte a les bases de la convocatòria pública per a la SOL·LICITUD DE LA SALA D’EXPOSICIONS DEL CENTRE D’ ART L’ ESTACIÓ. TEMPORADA 2018/2019. Ja que incompleix els criteris exposats en el Manual de Bones Pràctiques Professionals en les Arts Visuals, editat per la Unió d’Associacions d’Artistes Visuals en 2008. Ens agradaria transmetre-us els aspectes susceptibles de canvi que hem observat, els quals enumerem a continuació i esperem siguen revisats i modificats de cara a la pròxima edició d’aquesta convocatòria.

Creiem convenient que aquestes bases com les de qualsevol índole similar haurien d’ajustar-se als temps que corren, reconeixent així el treball de l’artista oferint-li unes mínimes eines de suport, com en el muntatge, vigilància de les obres i remuneració pel treball. Un treball el qual l’artista cedirà per a dur a terme un programa expositiu i cultural a la ciutat de Dénia.

D’una banda, ens crida l’atenció la falta d’al·lusió a la signatura d’un contracte (negociat per ambdues parts) que regule una relació justa entre la institució i els artistes, el qual ha d’arreplegar, -entre unes altres- les clàusules referents als drets d’autor que cedeix l’artista (drets d’explotació, de remuneració, etc).

Per altra banda, és convenient també definir si aquesta convocatòria pretén ser una ajuda d’exhibició de projectes ja acabats, o per contrari vol ser una ajuda a la producció. En el primer cas l’Ajuntament ha de fer-se càrrec d’honoraris d’artista o partida pressupostaria per cedir un treball ja produït, hi ha de tenir en compte que la producció del treball té uns costos econòmics que ja ha afrontat l’artista. Per altra banda, si es vol fer una ajuda a la producció, s’ha de contemplar un pressupost definit per a aquest concepte, així com honoraris com qualsevol professional.

S’ha de tindre en compte que les sales d’exhibició municipals no són un entorn comercial, a més d’estar prohibit fer ús d’aquestes sales per aquest fi. L’Ajuntament es beneficia d’una programació cultural que ha de tindre una compensació econòmica per a l’artista per tal de respectar els seus drets com a professional.

També hauria de començar a plantejar-se amb el temps que corren la presentació telemàtica de les propostes, per tal d’abaratir despeses i facilitar el treball dels artistes que es puguen presentar sense fer cap tipus de sobre esforç econòmic.

Respecte a la gestió de l’espai, concretament en referència al muntatge i desmuntatge, l’Ajuntament hauria de fer-se càrrec de les despeses de transport tant d’anada com de tornada de les obres, així com del material fungible que s’utilitze en el muntatge a més de facilitar personal d’ajuda al muntatge.

Resulta inacceptable que la institució no vulga fer-se responsable d’una activitat que es beneficia directament amb una programació cultural. A més resulta intolerable que sòls es realitze un catàleg digitalment i no físic i més els artistes hagen de córrer amb les despeses d’una millora del catàleg.

Per a acabar, tenim una altra preocupació en relació a la composició de jurats que gestionen aquesta convocatòria, que entenem que han de ser dinàmiques i canviants segons la naturalesa de cadascuna de les convocatòries. A aquesta carta adjuntem un document que des del nostre punt de vista normalitza la composició dels jurats i que en ells la representació de membres independents i representants de les associacions professionals hauria de ser un criteri obligatori com a representants de la societat civil.

També creiem en la necessitat d’afegir una clàusula de respecte per part de l’Ajuntament de Dénia als diferents manuals deontològics com a Manual de Bones Pràctiques, la Proposta per a la Regulació de Convocatòries i la Normativa de Configuració de Comissions Tècniques i Jurats (els quals adjuntem en aquest correu), on s’estableix un respecte directe en la relació entre artista i institució. Açò també es podria concretar per la signatura d’un document on l’Ajuntament de Dénia es compromet a respectar aquests compromisos.

Amb aquestes aportacions pretenem contribuir al creixement i millora de les condicions dels/as artistes, un sector que progressivament ha sigut precaritzat fins al punt de ser el més perjudicat i menyspreat dins del sector. Des de la nostra associació entenem que la figura del/a artista és una baula fonamental per al canvi cap a un nou model cultural, un model basat en la producció i el suport a la creació des del tracte professional i just.

És funció d’AVVAC incidir en aquestes qüestions, com a recordatori que existeix una realitat que no podem obviar, en la qual és responsabilitat de tots treballar en honor de millores estructurals.

A l’espera que tinguen en consideració les qüestions que apuntem, i ens facen arribar la seua voluntat de rectificació. Quedem a la seua disposició per a qualsevol consulta o assessorament; com estem fent amb altres institucions i ajuntaments, que fan ús de les nostres recomanacions.

Atentament,
Directiva d’AVVAC

Compartir
FacebookTwitter

AVVAC - Artistes Visuals de València, Alacant i Castelló